Proč Comenius?

Název školy jsme nezvolili náhodně, ale proto, že odkaz Komenského jako osobnosti českých dějin se světovým přesahem vnímáme jako stále živý. Nejde pouze o symboliku jména (jako Comenius se Komenský podepisoval a takto jej znají i v zahraničí), ale především o vliv a inspiraci na základní myšlenku ohledně pojetí školy

Co znamená z hlediska ZŠ Comenius odkaz Komenského?

  1. vzdělávání spojené s výchovou (vzdělává celého člověka)
  2. vzdělávání zaměřené na praktický život (neučit se pro školu, ale pro život)
  3. vzdělávání spojené s výukou cizího jazyka
  4. vzdělávání, které přináší inovace

Zaměření školy

Škola Comenius bude zaměřena právě na tyto 4 hlavní oblasti:

Podpora jazykového vzdělávání

Koncept Školy Comenius klade důraz na jazykové vzdělání, nabídne rozšířenou výuku anglického jazyka, budou zařazovány různé metody na podporu učení jazykových dovedností a především výuku Aj, Tv, Vv, Hv (příp. jiné, např. družina) bychom rádi, aby zhruba v rozsahu 10 h na ročník posilovali rodilí mluvčí (eTeachers) – třída se bude moci buď rozdělit na skupiny, nebo zde bude probíhat párová výuka.

Cílem je vytvořit prostředí, kde se žáci budou setkávat s cizím jazykem i v běžném životě  školy. Cizí jazyk bude prostředkem každodenní komunikace, ne pouze vyučovacím předmětem. Škola by měla takto mít co nejvíce česko-anglický charakter a komunikovat někdy oboujazyčně by mělo být pro všechny přirozené. V takovém prostředí se mohou lépe naučit anglicky i žáci, kteří nejsou studijně nadaní (podobně jako v bilingvních rodinách).

ZŠ Comenius bude také hledat pro spolupráci partnerské školy ze zahraničí a využívat prostředí online výuky (např. eTwinning, Skype in The Classroom) apod.

Komenského dílna lidskosti

Škola Comenius si klade za cíl  rozvíjet děti jako celé osobnosti. Žáci se potřebují opírat o mravní hodnoty, které nás vedou k tomu nejlepšímu v nás. Pojetí školy v duchu Komenského dílny lidskosti vnímáme jako stále aktuální a pro dnešní společnost potřebné.

Právě Komenského pohled na děti ne jako na objekty vzdělávání, ale jako na plnohodnotné bytosti (s jejich silnými i slabými stránkami) vycházející z tradičních evropských (křesťanských) hodnot je výzvou i pro současnou humanizaci a demokratizaci školy.

V této oblasti jsme získali podporu katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové, která  mj. také studium etické výchovy nabízí.

Program Začít spolu

Základní škola vzdělává různorodou skupinu dětí – budoucí akademické pracovníky, lékaře, řemeslníky, prodavačky atd. Právě proto bude Škola Comenius důsledně pracovat s vnitřně diferencovanou výukou v oblasti cílů, plánování, průběhu i hodnocení. Základní škola připravuje různorodé děti pro různorodý profesní život, proto jsme zvolili jako základní vzdělávací koncept principy programu Začít spolu (osvědčený mezinárodní program, funguje na více než šedesáti školách v ČR), který reflektuje změnu potřeb ve vzdělávání dětí a také umožňuje podporovat některé kompetence, které jsou v současnosti vnímané jako klíčové pro budoucí pracovní uplatnění.

Přináší větší prostor pro spolupráci, kooperativní učení, samostatnost, vnitřní motivaci, sebehodnocení, komunikaci, učení v souvislostech, možnost volby, projektovou a badatelskou výuku atd.

Malá inovativní škola

Pedagogický tým Školy Comenius bude sledovat současné trendy ve vzdělávání a uvádět je do praxe. Jako menší, nová škola může být pružnější v zavádění inovativních metod či koncepcí a nabídnout tak prostředí pro sdílení zkušeností s ostatními školami (nejen) ve městě.

Jednou z hlavních oblastí pro inovace je digitální vzdělávání.  Digitální technologie přináší změny nejenom do fungování společnosti, ale mění také způsob vzdělávání. Škola Comenius se zaměří na rozvoj  kompetencí pro 21. století (21st Century Skills).