Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Ve školní roce 2021/2022 se podařilo zrealizovat v prvních čtyřech třídách 31 preventivních a etických programů. Část z nich byla zaměřena na podporu zdravých vztahů a bezpečného třídního klimatu, další se pak věnovaly specifickým tématům, jako např. prevenci kouření, rizikům internetu a základům sexuální výchovy, spojeným především s aktuální potřebou žáků 3.-5. ročníku se dozvědět, „jak jsem přišel na svět“. Do realizace byly impelementovány nové metodiky projektu “Komenský pro život” (eu.uctakzivotu.cz), který se zaměřuje na principy demokratické kultury.

Sociální pedagog také poskytoval pravidelnou mentorskou podporu třídním učitelům ve vedení třídních kolektivů v jejich třídách. Tato forma se velmi osvědčila, jelikož byl v rámci školních povinností vyčleněn čas se zabývat třídním klimatem a řešení konkrétních situacích ve třídě.

Také bylo realizováno školení formou metodického vedení od organizace Step by step se zaměřením na
efektivní komunikaci a vedení komunitních kruhů.